Uslovi za uključenje

Ključni detalji ugovora o promociji i pružanju rezervacionih usluga

Klijent garantuje da je: i) vlasnik, ii) suvlasnik ili iii) posloprimac u Ordinaciji i da će tokom trajanja ovog Ugovora u svakom trenutku imati nadležnost u zastupanju Ordinacije u vezi sa svm odredbama ovog Ugovora. On je dužan da:

 

1. obezbjedi i odgovara za sve zakonske uslove poslovanja;

2. dostavi LidaMard-u potpune i tačne podatke iz Čl. 4B u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovog Ugovora;

3. pruža, garantuje i odgovara za sve ponuđene usluge po opštim prihvaćenim standardima, pravilima i protokolima struke kako u funkcionalnom tako i u estetskom smislu, uključujući Standarde za kontrolu infekcija i sigurnost u pružanju zdravstvenih usluga (Aneks 1 ovog Ugovora). 

4. plaća jednokratnu set-up taksu za dolazak na GDRS Kanal i SuperSmile-Montenegro.com portal - Aneks II. 

Ako ista Ordinacija ima više uključe¬nih stomatologa, oni svi zajedno plaćaju jednu pristupnu taksu;

5. plaća mjesečnu booking taksu po izboru - Aneks II jednom godišnje a rezervacije za inostrane pacijente na kraju mjeseca po dostavljenom računu a najkasnije do 15. u mjesecu. Ako uplata ne dospije do 01. u narednom mjesecu, Nalog se automatski suspenduje bez slanja opomena a ponovo uključenje je moguće nakon uplate nove set-up takse. Zatezna kamata iznosi 8% po danu kašnjenja;

6. integriše svoj GDRS link na svim službenim stranicama i društvenim mrežama Ordinacije i promoviše ga putem QR-koda u svim elektronskim i štampanim medijima uključujući flajere i vizitkartice;

7. učini sve slobodne termine dostupnim i objavljuje «close-out» instrukcije shodno svojim obavezama;

8. garantuje transparentnost usluga i korporativnih cijena Ordinacije poštujući principe slobodnog tržišta;

9. uvaži sve rezervacije u skladu sa terminima, intervalima i informacijama Pacijenata i odgovara za njih;

 

4 B) Za Set-up-ovanje GDRS Kanala i SuperSmile-Montenegro.com Portala Klijent je dužan da dostavi: 

I) Opis usluga za koje je ovlašćen sa cijenama na crnogorskom i drugim željenim jezicima

II) Fotografije, radove, slike diploma, ordinacije, inventara, opreme i materijala sa copyright-om

III) Drugi promotivni materijal u elektronskoj formi veličine do 5 MB

IV) Link sa GPS navigaci¬jom do svoje Ordinacije

V) Druge sadržaje koje LidaMard zahtjeva u cilju promocije Klijenta i destinacije.

Pojmovi i definicije

Ključni detalji iz Ugovora

a) Klijent je diplomirani stomatolog s nostrifikovanom i evidentiranom diplomom u Stomatološkoj komori Crne Gore i potpisanim Ugovorom o korišćenju LidaMard SuperSmile usluga.

 

b) LidaMard SuperSmile usluge obuhvataju: 1) digitalni marketing u dentalnom turizmu, odnosno promociju stomatologa i stomatoloških usluga preko Portala www.SuperSmile-Montenegro.com i društvenih mreža kao npr. fb.me/SuperSmileMontenegro i 2) zakazivanje termina putem Globalnog Distributivno-Rezervacionog Sistema (GDRS Ka­nala). One uključuju ali se ne ograničavaju na informacije o ponuđačima usluga avio, drumskog, željezničkog i brodskog saobraćaja, putnih i turističkh agencija, transfera, smještaja, ishrane, zabave, manifestacija i druge relevantne turističke informacije i ponude.

 

c) SuperSmile-Montenegro.com je online „Find & Book Dentist“ platforma (ili stranica bilo kog nasljednika), kreirana, održavana i u vlasništvu LidaMard-a, koja omogućava vidljivost stomatologa (m/ž) i bukabilnost (zakazivanje) slobodnih termina u realnom vremenu bez telefoniranja i potvrđivanja. Namijenjena je podjednako za domaće i strane osiguranike, odnosno turiste, dijasporu i domaće pacijente.

 

d) Dentalni turizam je grana zdravstvenog turizma u kojoj stomatolozi i zubotehničari pružaju usluge turistima i putnicima, koji individualno ili u grupnim aranžmanima traže ili imaju potrebu za stomatološkim uslugama van svojih lokalnih zdravstvenih sistema ili ih povezuju sa odmorom i putovanjima.

 

e) Stomatološke usluge su usluge koje Klijent lično pruža domaćim i stranim osiguranicima (pacijentima) u svoje ime i za svoj i/ili račun vlasnika stomatološke ordinacije.

 

f) Domaći pacijent je osiguranik Crne Gore, koji zakazuje usluge preko GDRSa besplatno bez nadoknade.

 

g) Strani pacijent je inostrani osiguranik, koji zakazuje usluge preko GDRSa uz posrednu nadoknadu.

 

h) Landing stranica je individualna stranica (Profil) Klijenta na portalu SuperSmile-Montenegro.com, koja sadrži usluge, fotografije, cijene i druge promotivne materijale Klijenta i online servis za zakazivanje termina;

 

i) GDRS Kanal je rezervacioni alat ili personalizovana booking stranica, poznata kao Setmore ili bilo koji drugi Online Appointment Booking Sistem koji funkcioniše na sličan način i u sličnom obimu. Povezan je sa Google ili Outlook kalendarom i omogućava Pacijentu da zakaže, a Klijentu da dobije, prihvati ili odbije rezervaciju, upravlja njome i podacima pacijenata i ažurira svoju dostupnost tj. svoje slobodne termine.

 

j) Rezervacija (zakazivanje/buking) je automatska Email i/ili SMS poruka, koja se evidentira u Sistemu za rezervacije i koja se šalje Klije­ntu i Pacijentu istovremeno. Obje strane mogu mijenjati ili otkazati zakazani termin klikom na rezervaciju u skladu sa važećom Rezervaciono-otkaznom politikom.

 

k) Sistem za rezervacije je centralni sistem za zakazivanje termina i svi pomoćni aplikacioni programi i interfejsi, kojima upravlja LidaMard i koji vrše centralnu obradu rezervacija, šalju automatske podsjetnike o termini­ma i omogućavaju upravljanje podacima i ostalim aktivnostima u vezi sa LidaMard uslugama.

 

l) Podaci o rezervacijama obuhvataju termine i dostupnost Klijenta, ime pacijenta, datum i termin rezervacije, vrstu usluge za (i) domaće i/ili ii) inostrane osiguranike, iznos rezervacione takse, napomene pacijenata, booking ID, kao i informacije koje se tiču pravljenja rezervacija, njihovih promjena i otkazivanja.

 

m) Taksa za rezervaciju je nadoknada koju Klijent plaća LidaMard-u kao proviziju za rezervacije stranih pacijenata u skladu sa izabranim Paketom. Obračunava se nakon izvršene usluge i na kraju tekućeg mjeseca.

 

n) Set-up taksa je jednokratna nadoknada koju Klijent plaća LidaMard-u za izradu ličnog profila, landing stranice na portalu SuperSmile-Montenegro.com i konfigurisanje GDRS Kanala za zakazivanje termina.

 

o) Rezervaciono-otkazna politika označava rok i uslove pod kojima obje strane, Pacijent i Klijent, mogu otkazati i/ili promijeniti zakazani termin bez novčanih posljedica, koje određuje LidaMard na osnovu konsultacija sa Klijentima. Pacijent prihvata postavljene uslove prilikom zakazivanja termina.

 

p) No Show označava nepojavljivanje Pacijenta u zakazanom terminu van otkaznog roka i/ili roka za promjenu rezervacije. Rizik od No Show-a preuzima Klijent kao redovan poslovni rizik kojim upravlja pomoću svojih Opštih uslova poslovanja i ličnih podataka o pacijentu kroz Sistem rezervacija. LidaMard neće naplatiti Klijentu rezervaciju stranog pacijenta ako je No Show unesen istog dana u Sistem za rezervacije.

 

q) Interval usluge ili „booking slot size“ je dužina termina ili „open slot-a“ u kalendaru, koji Pacijent vidi kod zakazivanja pregleda i/ili tretmana. Njega određuje LidaMard na osnovu konsultacija sa Klijentima.

 

r) Internet dežurstvo je online servis na Facebook stranici, gdje uključeni stomatolozi dobrovoljno i pro-bono odgovaraju na pitanja pacijenata 24/7, a prema utvrđenom rasporedu. Oni/e dobijaju administratorska ovlašćenja od LidaMard-a za upravljanje FB Stranicom a njihova imena i raspored dežurstava objavljuju se na SuperSmile Portalu. Korist je od povećanja vidljivosti, stepena poznatosti, socijalnog proof-a i zakazivanja.

 

s) Reklamni materijal označava znak „LidaMard SuperSmile“, QR kod, elektronski link i druge instrumente, koje priprema i dostavlja LidaMard, a koje je Klijent dužan koristiti u brošurama, vizit-karticama, reklamnim mate­rijalima, web i društvenim stranicama i call-to-action pozivima radi veće vidljivosti, promocije i prodaje.

 

t) Osiguranje od odgovorosti prema pacijentima je polisa osiguranja za ljekarsku grešku, koju Klijent dobrovo­ljno sklapa sa svojim osigurava­čem ili preporučenom Kućom koje ponudi najbolje uslove.

 

u) Dodatne usluge su opcioni SuperSmile Paketi za unapređenje poslovanja Klijenta, koje mogu biti jednokratne ili repetitivne i koje se ugovoraju i oročavaju posebnim aneksom Ugovora.

CONTACT US: 

Mob/Viber/WhatsApp: +382 (0)69 202 957 | supersmilemontenegro@gmail.com

MONTENEGRO | ULCINJ 85360 - Pinješ, Kosovska 10 

LidaMard-HFA_Logo_White

 

SuperSmile-Montenegro is owned by the High Fashion brand LidaMard.

Our second brand provides intellectual services, digitalization and marketing.