Uslovi za uključenje

Izvodi iz Ugovora

Naručioc mora biti: a) vlasnik, b) suvlasnik ili c) posloprimac u Ordinaciji i imati u svakom trenutku tokom trajanja Ugovora nadležnost u zastupanju Ordinacije u vezi sa svim odredbama Ugovora. On/ona naročito:

 

1. obezbjeđuje i odgovara za zakonitost poslovanja;

 

2. pruža, garantuje i odgovara za sve ponuđene usluge iz domena svoje specijalizacije po opštim prihvaćenim standardima, pravilima i protokolima struke u funkcionalnom i estetskom smislu, uključujući SuperSmile Standarde za kontrolu infekcija i sigurnost u pružanju zdravstvenih usluga i Preporuke za zaštitu od CoViD-19 (Aneks 2 Ugovora). 

 

3. plaća ugovorenu jednokratnu i/ili godišnju naknadu za izabranu uslugu/e u roku od 5 dana od datuma konačnog stupanja Ugovora na snagu. Preostali iznos, ako postoji, plaća na jednake godišnje rate do istog datuma uz godišnji račun (porez i prirez na uplaćeni bruto iznos padaju na teret Naručioca uključujući obavezu obustave).

 

4. ako ista Ordinacija ima više uključenih stomatologa, oni svi zajedno plaćaju samo jedan SuperSmile profil;

 

5. garantuje transparentnost usluga i korporativnih cijena Ordinacije poštujući principe slobodnog tržišta;

 

6. uvaži sve rezervacije u skladu sa svojim otkazno-garantnim politikama;

 

7. ako odluči da raskine ili uzrokuje raskid Ugovora ili ne plati eventualnu godišnju ratu, sve preostale rate dospijevaju odmah na naplatu i obavezan je da ih plati po računu koji će ispostaviti Izvršioc. Ovo ne važi u slučaju bolovanja i materinskog odsustva kada stupa na snagu klauzula zamrzavanja Ugovora bez finansijskih posljedica.

 

8. Ugovor se zamrzava ili prestaje: istekom trogodišnjeg perioda, jednostranim raskidom od strane Naručioca u slučaju grubog kršenja i višom silom u koju spada bolest, materinstvo koja je bliže određena tačkama 21 - 24 Opštih uslova Aneksa I. 

 

9. Popunjavanjem prijave dobija se automatski Ugovor i Račun. Oni stupaju na snagu tek nakon 14 dana i mogu se otkazati bez finansijskih posljedica i uz povraćaj izvršene uplate shodno čl. 74a Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr., 43/2015, 70/2017 i 67/2019).

 

10. OPCIJE U PRIJAVNOM FORMULARU

a) <<Naručioc POTVRĐUJE tačnost svih podataka, PRIHVATA uslove Ugovora i IZDAJE SAGLASNOST za zaključenje Ugovora>>

b) <<Naručioc NE IZDAJE SAGLASNOST za zaključenje Ugovora već zahtjeva više informacija od Izvršioca. Datumom stupanja Ugovora na snagu smatraće se datum prijema uplate.>> 


Izvod iz Opštih uslova poslovanja

Pojmovi i definicije

a) Naručioc je diplomirani stomatolog s nostrifikovanom i evidentiranom diplomom u Stomatološkoj komori Crne Gore i potpisanim Ugovorom o djelu za korišćenje SuperSmile usluga.

 

b) SuperSmile usluge obuhvataju: 

1. Besplatno mjesto u bazi podataka svih stomatologa u Crnoj Gori uz mogućnost pretrage po gradu, specijalizaciji, polu, imenu i prezimenu stomatologa

2. Izradu ličnog profila i landing stranice na Dental Tourism Hub-u: www.SuperSmile-Montenegro.com i društvenoj mreži: fb.me/SuperSmileMontenegro (standarndni set-up paket)

3. Online booking paket za zakazivanje termina sa integracijom kalendara i društvenih mreža

4. Personalni paket sa alatima za inbound marketing

5. Biznis-pro paket sa strategijom online nastupa i akvizicijom ciljnih grupa

6. Imidž plus paket za vizualizaciju ponude stomatoloških usluga

7. Edukacioni paket sa referentnim obukama za stomatologe, asistente i menadžere uz mrežnu podršku

8. Informacije o ponuđačima prevoza, smještaja, transfera, usluga putnih i turističkh agencija, ishrani, zabavama, manifestacijama i drugim relevantnim turističkim ponudama.

 

c) SuperSmile-Montenegro.com (ili stranica bilo kog nasljednika) je online Dental Tourism Hub, koji radi po principu„Find & Book Dentist“ (pronađi stomatologa i zakaži termin). Hub je kreiran, održavan i u vlasništvu Izvršioca i omogućava vidljivost Ordinacije, bukabilnost stomatologa, odnosno zakazivanje slobodnih termina u realnom vremenu bez nužnog telefoniranja i provjere slobodnih termina u svesci. Namijenjen je podjednako vlasnicima stomatoloških ordinacija, zaposlenim stomatolozima i domaćim i stranim pacijentima uz dodatne servise za turiste i dijasporu.

 

d) Dentalni turizam je grana zdravstvenog turizma gdje stomatolozi i zubotehničari pružaju usluge turistima i putnicima, koji individualno ili u grupnim aranžmanima traže ili imaju potrebu za stomatološkim uslugama van svojih matičnih zdravstvenih sistema ili ih povezuju sa odmorom i putovanjima.

 

e) Stomatološke usluge su usluge koje Naručioc pruža lično domaćim i stranim osiguranicima (pacijentima) u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun vlasnika stomatološke ordinacije.

 

f) Domaći pacijent je naš osiguranik, koji zakazuje stomatolške usluge preko online booking-a bez nadoknade.

 

g) Strani pacijent je inostrani osiguranik, koji zakazuje usluge preko online booking-a sa ili bez nadoknade.

 

h) Landing stranica je individualna stranica (Profil) Naručioca na portalu SuperSmile-Montenegro.com, koja sadrži usluge, fotografije, cijene i druge promotivne materijale Naručioca i mogućnost online zakazivanja; 

 

i) Online booking kanal je rezervacioni alat ili personalizovana booking stranica, poznata kao Setmore ili bilo koji drugi „Online Appointment Booking Sistem“ koji funkcioniše na sličan način i u sličnom obimu. Povezan je sa Google ili Outlook kalendarom i omogućava Pacijentu da zakaže termin, a Naručiocu da primi, prihvati ili odbije termin, upravlja njime i podacima pacijenata i ažurira svoju dostupnost prema ličnoj agendi.

 

j) Rezervacija (zakazivanje/booking) je automatska Email poruka ili SMS (zavisno od države), koja se evidentira u Sistemu rezervacija i šalje Naručiocu i Pacijentu istovremeno. Obje strane mogu mijenjati ili otkazati termin klikom na rezervaciju a u skladu sa otkazno-garantnom politikom koju određuje Naručioc.

 

k) Sistem za rezervacije je centralni sistem za zakazivanje termina i svi pomoćni aplikacioni programi i interfejsi, kojima upravlja Izvršioc i koji vrše centralnu obradu rezervacija, šalju automatske podsjetnike o termini¬ma i omogućavaju upravljanje podacima i ostalim aktivnostima u vezi sa SuperSmile uslugama.

 

l) Podaci o rezervacijama obuhvataju termine i dostupnost Naručioca, ime pacijenta, datum i termin rezerva¬cije, vrstu usluge za (i) domaće i/ili ii) strane osiguranike, eventualni iznos rezervacione takse, napomene pacijenata, booking ID i informacije koje se tiču pravljenja rezervacija, njihovih promjena i otkazivanja.

 

m) Taksa za rezervaciju je nadoknada koju plaća pacijent ili Naručioc (ako se tako dogovori) za uslugu zakazivanja. Obračunava se prilikom zakazivanja ili nakon izvršene usluge ako je tako dogovoreno.

 

n) Set-up taksa je jednokratna nadoknada koju Naručioc plaća Izvršiocu za izradu ličnog online profila i landing stranice na DT HUB-u www.SuperSmile-Montenegro.com.

 

o) Otkazno-garantna politika označava rok i uslove pod kojima obje strane, Pacijent i Naručioc mogu otkazati i/ili promijeniti zakazani termin bez obaveza i dodatne doplate. Naručioc određuje ovu politiku a Izvršioc je unosi u rezervacioni sistem. Pacijent prihvata postavljene uslove prilikom zakazivanja termina.

 

p) No Show označava nepojavljivanje pacijenta u zakazanom terminu suprotno otkazno-garantnom roku i/ili roku za promjenu termina. Rizik od No Show-a preuzima Naručioc kao redovan poslovni rizik ali se on može kontrolisati pomoću Opštih uslova poslovanja uz korišćenje ličnih podataka pacijenta u sistemu rezervacija. 

 

q) Interval usluge ili „booking slot“ je vremensko trajanje termina za pregled/intervenciju ili „open slot-a“ u kalendaru zakazivanja, koji Naručioc nudi Pacijentima.

 

r) Internet dežurstvo je dobrovoljni online servis na Facebook stranici fb.me/SuperSmileMontenegro, gdje uključeni stomatolozi dobrovoljno i pro-bono odgovaraju na pitanja pacijenata 24/7 a prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Stomatolozi dobijaju administratorska ovlašćenja za upravljanje FB stranicom od Izvršioca a raspored dežurstava objavljuje se na SuperSmile Portalu. Korist od ovog servisa za Naručioca je veća vidljivost, stepen poznatosti, socijalni proof i nova zakazivanja.

 

s) Reklamni materijal označava znak „SuperSmile-Montenegro“, QR kod, elektronski link i druge instrumente, koje priprema i dostavlja Izvršioc, a koje je Naručioc dužan koristi u svojim brošurama, na vizit-karticama, reklamnim mate¬rijalima, web i društvenim stranicama i call-to-action pozivima radi povećanja vidljivosti, promocije usluga i zakazivanja.

 

t) Osiguranje od odgovorosti prema pacijentima je polisa osiguranja za ljekarsku i sestrinsku grešku, koju Naručioc dobrovo¬ljno sklapa sa svojim osigurava¬čem ili koju Izvršioc preporuči na osnovu najboljih uslova.

 

u) Dodatne usluge su opcione usluge mimo standardnih SuperSmile paketa, koje Naručioc dobrovoljno ugovora radi unapređenja poslovanja.

Ulicnj 85360 - Montenegro | Pinješ, Kosovska 10 

supersmilemontenegro (at) gmail.com | Click 2 Call the SuperSmile Owner & Manager +382 69 202 957  Boris Marđonović.

 

We help you find, choose & book best dentists in Montenegro. Easy & Free.

 

SUPERSMILE DENTISTS

Ulcinj / Ulqin 

Bar

Podgorica


SuperSmile-Montenegro.Dental combines intellectual services, digitalization and marketing in tourism with the LidaMard High Fashion Brand in Ulcinj.